Algemene Voorwaarden Femke van Woensel

Versie: 24 juni 2024

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruik ik bepaalde definities. Hieronder staan ze uitgelegd:
1.1. Femke van Woensel, de eenmanszaak van Femke van Woensel, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Hoogveldweg 18, onder KvK-nummer 17229560. In deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als “ik” of “mij(n)”.
1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten bij mij afneemt. In deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als “jij/je” of “jou(w)”.
1.3. Partijen: jij als Klant en ik als de eenmanszaak Femke van Woensel samen. In deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als “wij/we” of “ons/onze”.
1.4. Opdracht: de opdracht van jou tot het verlenen van een of meerdere diensten door mij.
1.5. Overeenkomst: een overeenkomst die tot stand is gekomen of komt tussen ons.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
A. alle overeenkomsten tussen ons;
B. de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het doen van een aanbod);
C. eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.
2.2. We kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als wij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en zolang dit niet in strijd is met dwingend recht.
2.3. De toepasselijkheid van jouw Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is expliciet uitgesloten. Dat betekent dat indien een opdracht verleend is met het oog op mij, ik de uitvoering van de opdracht niet zelf hoeft te verrichten.
2.5. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat, indien een opdracht met oog op mij is verleend, en ik kom te overlijden, mijn erfgenamen geen verplichting hebben om de belangen van jou na mijn overlijden te behartigen.

3. Aanbod/offertes & totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in een aanbod of een offerte binden mij niet.
3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.
3.4. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste tarief heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur ik nodig heb om de dienst te verlenen.
3.5. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen. Ik factureer naar daadwerkelijk gewerkte uren.
3.6. Als jij een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.7. Een overeenkomst komt tot stand wanneer jij een offerte of aanbod hebt aanvaard.
3.8. Opdrachten worden schriftelijk door jou bevestigd. Wanneer jij er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat ik begin met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere afspraken binden mij pas nadat deze schriftelijk door mij zijn bevestigd.

4. Tarieven

4.1. Alle tarieven die ik hanteer zijn exclusief btw, in euro’s en exclusief eventuele overige bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot: reiskosten, verblijfskosten en materiaalkosten).
4.2. Alle tarieven die ik hanteer die op mijn website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan ik te allen tijde wijzigen.
4.3. Een tariefwijziging maak ik uiterlijk één kalendermaand van tevoren kenbaar.
4.4. Ik mag een meerprijs in rekening brengen indien ik door omstandigheden die ten tijde van de offerte of het aanbod onbekend waren, aanvullend werk moet verrichten dan eerder was overeengekomen. Ik geef een opgave met de meerprijs. Heb jij bezwaar tegen de aanvullende werkzaamheden waarvoor de meerprijs geldt, dan heb jij het recht om deze aanvullende werkzaamheden te weigeren. Je moet dan wel alsnog de betaling van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht voldoen.

5. Spoed

5.1. Indien jij aangeeft spoed te hebben bij een opdracht, dan mag ik een additionele 20% van mijn regulier gehanteerde tarief in rekening brengen.
5.2. Spoed betekent dat de werkzaamheden van een opdracht binnen 10 werkdagen afgerond dienen te zijn (de “spoedtermijn”).
5.3. De uitvoering van de spoedopdracht vangt aan wanneer ik een akkoord op de offerte of het aanbod heb ontvangen.
5.4. De verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke voltooiing binnen de afgesproken spoedtermijn ligt óók bij jou. Van jou wordt verwacht dat je zo spoedig mogelijk reageert op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, vragen die ik stel, zodat ik kan voldoen aan de wens om de opdracht binnen de spoedtermijn af te hebben.
5.5. Indien ik door jouw toedoen/nalaten mijn werkzaamheden niet kan afronden binnen de spoedtermijn, dan blijf je het spoedtarief verschuldigd.
5.6. Indien na aanvang van de uitvoering van de opdracht blijkt dat je geen spoed meer hebt bij de opdracht, dan blijf je het spoedtarief verschuldigd.

6. Betaling

6.1. Ik mag voorafgaand mijn diensten factureren, zowel het totaal overeengekomen bedrag als een aanbetaling. Daarnaast mag ik er ook voor kiezen om tussentijds (gedeeltelijk) te factureren.
6.2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder verrekening of opschorting.
6.3. Bezwaar over de hoogte van de factuur, schort de betalingsverplichting niet op.
6.4. Indien jij niet aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, dan ben jij van rechtswege in verzuim.
6.5. Wanneer jij in verzuim bent, dan ben jij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag ik de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en dit ben jij zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.
6.6. Betaal jij niet (volledig) of niet tijdig, dan kan ik de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten.
6.7. Wanneer er aan jouw zijde sprake is van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling, dan zijn jouw verplichtingen tegenover mij onmiddellijk opeisbaar. Ook mag ik mijn werkzaamheden opschorten of de overeenkomst beëindigen.

7. Uitvoering van opdrachten

Algemeen
7.1. Ik voer een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van mij mag worden verwacht.
7.2. Ik voer een opdracht naar eigen inzicht uit.
7.3. Je moet mijn instructies opvolgen zodat ik de opdracht naar mijn inzicht kan uitvoeren.
7.4. Ik heb een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting. Dat betekent dat ik mijn best doe een bepaald resultaat voor jou te behalen, maar dat ik je geen resultaat kan garanderen.
Leveren van informatie, media, bescheiden en gegevens door jou
7.5. Je zorgt ervoor dat je alle relevante informatie, media, bescheiden en gegevens waarvan je begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan mij.
7.6. Stel je de gevraagde informatie, media, bescheiden en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag ik mijn werkzaamheden opschorten.
7.7. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie, media, bescheiden en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor jou.
7.8. Je staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, bescheiden en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
7.9. Je zorgt ervoor dat jij bij het aanleveren en/of uploaden van afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
7.10. Het behoort niet tot mijn opdracht om onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, gegevens, media en bescheiden die jij levert.
Derden
7.11. Ik ben niet aansprakelijk voor wijzigingen, fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens jou ingeschakelde derde partijen, ongeacht of deze door mij zijn geïntroduceerd.
7.12. Ik ben niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

8. Feedbackrondes

Algemeen
8.1. Wanneer de opdracht bestaat uit het een van de volgende diensten, dan heb jij – tenzij anders overeengekomen – recht op één feedbackronde:
A. Zakelijk tekenen;
B. Illustratie(s) maken;
C. Visual recording.
In geval van conceptontwikkeling en -ontwerp, heb jij een onbeperkt aantal feedbackrondes.
8.2. Een feedbackronde vindt plaats nadat een conceptversie is geleverd aan jou.
8.3. Feedback mag zien op: juistheid van de weergegeven informatie, vorm, kleur, plaatsing, en beeldkeuze.
8.4. Je krijgt per feedbackronde 5 werkdagen de tijd om feedback te geven.
8.5. Jij moet al jouw feedback in één keer tegelijk geven. Geef jij niet in één keer tegelijk jouw feedback, dan mag ik dat laten gelden als een extra feedbackronde en is lid 9 van dit artikel van toepassing.
Voorbeeld: Geef jij jouw feedback per mail, dan dien jij jouw feedback te bundelen en in één mailtje naar mij te sturen, in plaats van een paar mailtjes achter elkaar.
8.6. Feedback wordt waar mogelijk en indien redelijk, verwerkt tot een nieuwe conceptversie of tot een definitieve versie.
8.7. Onder niet-redelijke feedback wordt onder andere verstaan, maar dit is niet beperkt tot:
A. feedback die (veel) afwijkt van wat eerder besproken is;
B. het verwerken van ongepast taalgebruik;
C. het verwerken van politieke statements;
D. het verwerken van discriminatoire uitingen.
8.8. Indien jij niet-redelijke feedback verwerkt wil hebben, dan mag ik een meerprijs in rekening brengen voor het verwerken van deze feedback, al dan niet op basis van uurtarief. Daarnaast behoud ik het recht om niet-redelijke feedback weigeren te verwerken.
8.9. Indien jij een extra feedbackronde wenst, dan mag ik een meerprijs in rekening brengen voor het meerwerk wat ik doe, al dan niet op basis van uurtarief.
8.10. Indien jij niet binnen de aangegeven feedbacktermijn reageert op een conceptversie, dan zijn de gevolgen daarvan voor jou. Dat betekent dat de opleverdatum bijgesteld kan worden, zonder dat ik schadevergoeding aan jou verschuldigd ben.
Spoed
8.11. In geval van een spoedopdracht, dan dien je binnen 2 werkdagen feedback te geven (in plaats van 5 werkdagen).
8.12. Indien jij bij een spoedopdracht niet op tijd feedback geeft, dan schort ik mijn werkzaamheden op totdat je dit wel hebt gedaan. De (financiële) gevolgen zijn voor jou, zoals eerder genoemd in lid 10 van dit artikel. Jij blijft ook nog steeds het spoedtarief verschuldigd in dit geval.

9. Geven van workshops

9.1. Wanneer ik door jou word ingehuurd om een workshop te geven, dan zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van (de inhoud van) de workshop.
9.2. Het staat mij vrij om de inhoud van (een onderdeel van) een workshop te wijzigen.
9.3. Kan een deelnemer niet aanwezig zijn bij een workshop, dan heb jij geen recht op (gedeeltelijke) restitutie.

10. Verzetten van afspraken / no show
10.1. Onder afspraken worden in dit artikel verstaan: een fysieke, online of telefonische meeting, die al dan niet benodigd is voor mij om mijn werkzaamheden te kunnen verrichten.
Door jou
10.2. Jij kan een afspraak tweemaal kosteloos verzetten.
10.3. Verzet jij een afspraak voor de derde keer of vaker, dan mag ik mijn ingeplande uren (nogmaals) rekenen voor elke keer dat je de afspraak verzet, al dan niet op basis van uurtarief. Uitzondering is als er sprake is van aantoonbare overmacht.
10.4. Een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren verzet te worden. Verzet je de afspraak binnen 48 uur voordat de afspraak plaatsvindt, dan mag ik (nogmaals) mijn ingeplande uren rekenen voor elke keer dat je de afspraak verzet, al dan niet op basis van uurtarief. Uitzondering is als er sprake is van aantoonbare overmacht.
10.5. Wanneer je een afspraak verzet, dan moet de nieuwe afspraak uiterlijk binnen 2 weken na de originele datum plaatsvinden, tenzij dit niet mogelijk is door de overmachtssituatie.
Door mij
10.6. Het staat mij vrij om een afspraak te verzetten, zonder schadevergoeding aan jou verschuldigd te zijn.
No show
10.6. Indien jij niet op een afspraak verschijnt (no show), dan heb jij geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. Wanneer jij nog niet hebt betaald, dan blijf jij bij no show het geheel overeengekomen (maand)bedrag voor de opdracht verschuldigd.
10.7. Van no show is sprake wanneer jij niet binnen 20 minuten vanaf het tijdstip van de afspraak verschijnt zonder iets te laten weten. Ook wanneer jij van te voren of in die 20 minuten laat weten dat jij niet komt, wordt dat beschouwd als no show.
10.8. Ik mag een schadevergoeding vragen in geval van no show. Bijvoorbeeld in de vorm van mijn huidige uurtarief voor de geplande uren en de reeds gemaakte onkosten.

11. Geheimhouding

11.1. Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik in het kader van de Opdracht van jou heb verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie:
A. al openbaar of algemeen bekend is;
B. niet vertrouwelijk is;
C. niet gedurende de overeenkomst aan mij bekendgemaakt is; en/of
D. op andere wijze door mij is verkregen.
11.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan mij. Ik ben in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan jou. Ook kan jij de overeenkomst dan niet ontbinden.
11.4. Ik zorg ervoor dat de derden die ik ten behoeve van jou inschakel of waaraan ik mijn werk uitbesteed, ook verplicht zich te houden aan dit artikel.
11.5. Ik ben niet beperkt tot het gebruik van kennis die ik heb opgedaan tijdens een opdracht die ik voor jou doe, op voorwaarde dat ik me aan de regels van dit artikel houd.

12. Overmacht

12.1. Ik hoef mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, softwarestoringen, computerstoringen, onverwachte wegwerkzaamheden, oponthoud in het verkeer, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
12.3. Ik stel jou zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
12.4. In geval van overmacht aan mijn zijde, zoek ik samen met jou naar een passende oplossing, al dan niet om de overeenkomst alsnog na te komen.
12.5. In geval van overmacht aan mijn zijde, hoef ik jou geen schadevergoeding te betalen.
12.6. In geval van overmacht aan mijn zijde, heb jij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
12.7. In geval van overmacht aan mijn zijde, heb jij geen recht jouw verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.
12.8. Ook jij moet een overmachtssituatie aan jouw zijde zo spoedig mogelijk aan mij bekend maken.

13. Tussentijdse beëindiging

Opzegging
13.1. Wij mogen de overeenkomst allebei tussentijds door opzegging beëindigen. Dit mag per direct, behalve als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en/of een overeenkomst die op maandelijkse basis gefactureerd wordt. Bij zo’n uitzondering geldt er een opzegtermijn van één maand (voorbeeld: wordt er 14 mei opgezegd, dan eindigt de overeenkomst na 30 juni).
13.2. Uitzondering op de opzegtermijn van één maand genoemd in vorig lid, is wanneer zich een dringende reden voordoet die dit rechtvaardigt. Hiervan is in ieder geval sprake van wanneer de andere partij:
A. failliet is verklaard;
B. (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
C. zijn bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
D. ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet zal nakomen;
E. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden de overeenkomst voort te zetten;
F. toegelaten is tot de wettelijke schuldsanering;
G. overlijdt.
13.3. Ik behoud in geval van opzegging van een overeenkomst door jou aanspraak op het volgende bij de volgende diensten:
A. Overeenkomst voor onbepaalde tijd / overeenkomst met facturering op maandelijkse basis
Betaling naar de reeds gemaakte uren t/m het einde van de opzegtermijn. Wordt er opgezegd zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, dan heb ik recht op betaling t/m het aantal dagen dat is geweest.
Voorbeeld: Zeg jij volgens lid 2 op op 22 mei, dan heb ik recht op 22/31e van het maandbedrag van mei. Daarnaast behoud ik ook recht op betaling van de overige maanden indien jij dit nog niet hebt voldaan.
B. Zakelijk tekenen / maken van een illustratie
– Zodra de briefing is geweest: 20% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Zodra de schets is opgeleverd: 50% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Zodra de feedback van de schets is besproken: 70% van het totaal overeengekomen bedrag.
C. Visual Recording
– Zodra je de datum voor de visual recording hebt gereserveerd: 10% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Zodra de briefing is geweest: 20% van het totaal overeengekomen bedrag.
– Bij opzegging binnen 48 uur vóór de visual recording: 100% van het overeengekomen bedrag.
D. Conceptontwikkeling en ontwerp
De reeds gemaakte uren.
E. Het geven van een workshop
– Zodra er voorbereidingen zijn gedaan voor de workshop: 20% van het totaal overeengekomen bedrag.
– Bij opzegging binnen 48 uur vóór de workshop: 100% van het overeengekomen bedrag.
Daarnaast behoud ik recht op de reeds gemaakte onkosten, en/of eventueel aanvullend naar redelijkheid vast te stellen loon.
13.4. Ik behoud in geval van opzegging van een overeenkomst door mij aanspraak op het volgende bij de volgende diensten:
F. Overeenkomst voor onbepaalde tijd / overeenkomst met facturering op maandelijkse basis
Betaling naar de reeds gemaakte uren t/m het einde van de opzegtermijn. Wordt er opgezegd zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, dan heb ik recht op betaling t/m het aantal dagen dat is geweest.
Voorbeeld: Zeg ik volgens lid 2 op op 22 mei, dan heb ik recht op 22/31e van het maandbedrag van mei. Daarnaast behoud ik ook recht op betaling van de overige maanden indien jij dit nog niet hebt voldaan.
G. Zakelijk tekenen / maken van een illustratie
– Zodra de briefing is geweest: 20% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Zodra de schets is opgeleverd: 50% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Zodra de feedback van de schets is besproken: 70% van het totaal overeengekomen bedrag.
H. Visual Recording
– Zodra je de datum voor de visual recording hebt gereserveerd: 10% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Zodra de briefing is geweest: 20% van het totaal overeengekomen bedrag.
I. Conceptontwikkeling en ontwerp
De reeds gemaakte uren.
J. Het geven van een workshop
– Zodra er voorbereidingen zijn gedaan voor de workshop: 20% van het totaal overeengekomen bedrag.
Daarnaast behoud ik recht op de reeds gemaakte onkosten, en/of eventueel aanvullend naar redelijkheid vast te stellen loon.
Ontbinding
13.5. Wij mogen allebei de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
13.6. Ik behoud in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van ons op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling conform lid 4 van dit artikel.
13.7. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van lid 5 van dit artikel, en jij op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst hebt ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
Schadevergoeding
13.8. Ik hoef jou geen schadevergoeding te betalen wanneer ik een overeenkomst met jou ontbind of opzeg.

14. Vrijwaring & Aansprakelijkheid

Vrijwaringen
14.1. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door mij ten behoeve van jou zijn uitgevoerd.
14.2. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door jou verstrekte informatie, gegevens, media en bescheiden die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Aansprakelijkheid
14.3. Ik ben niet aansprakelijk voor schade doordat ik van door jou gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie ben uitgegaan.
14.4. Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van mij. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
14.5. Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor schade die jij lijdt indien en voor zover deze schade door mij is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
14.6. Indien ik aansprakelijk ben voor enige schade, dan ben ik slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:
A. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
B. redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van mij aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan mij toegerekend kunnen worden;
C. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
14.7. Indien ik aansprakelijk ben, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wordt er niets uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, of niet het gehele bedrag, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Is er sprake van een overeenkomst tussen ons waarbij maandelijks wordt gefactureerd en wordt er niets uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeeltelijke van het) maandbedrag van de maand waarin de schade is verricht.
14.8. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Ik behoud mij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht.
15.2. Jij mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij de door mij vervaardigde werken verveelvoudigen, openbaar maken of op een andere manier ter kennis van derden brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Onder vervaardigde werken wordt onder andere verstaan, maar dit is niet beperkt tot: zakelijke tekeningen, werkboeken, (concept)ontwerpen, visual recordings en illustraties.
15.3. De door mij vervaardigde werken mogen niet gebruikt worden voor doelen anders dan (impliciet) overeengekomen. Zijn wij onverhoopt geen doelen overeengekomen, dan mag je de door mij vervaardigde werken alleen gebruiken op social media.
15.4. De door mij vervaardigde werken mogen niet bewerkt/aangepast worden, tenzij ik hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heb gegeven..
15.5. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op door mij vervaardigde werken blijven bij mij en worden niet overgedragen aan jou.
15.6. Conceptversies mogen nooit verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door jou.
15.7. Je mag geen intellectueel eigendomsrecht of licentie uit een met mij gesloten overeenkomst aan derden overdragen, behalve wanneer ik schriftelijk toestemming geef.
15.8. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, mag jij niet zonder mijn toestemming door mij vervaardigde werken gebruiken of verder laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:
A. indien jij jouw betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke bent;
B. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 13;
C. in geval van jouw faillissement, tenzij de intellectuele eigendomsrechten volledig aan jou zijn overgedragen.
15.9. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de door mij geleverde vervaardigde werken.

16. Klachten

16.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat jij een gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mij.
16.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan jij geen beroep meer doen op eventuele ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
16.3. Ik beantwoord klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat ik binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan jou weten wanneer jij een antwoord kan verwachten.
16.4. Jij dient mij in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
16.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

17. Overige bepalingen

17.1. Op de rechtsverhouding tussen ons is het Nederlands recht van toepassing.
17.2. We zullen pas een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3. Ik ben op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Ik stuur jou de gewijzigde voorwaarden tijdig toe.
17.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan jou, dan treden de wijzigingen tegenover jou in werking wanneer jou de wijziging is medegedeeld.
17.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
17.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.